مدارک مورد نیاز برای دریافت بیمه درمانی خصوصی

مدارک مورد نیاز برای دریافت بیمه درمانی خصوصی

برای دریافت بیمه درمانی، شما باید اطلاعات و مدارکی به شرکت بیمه ای که قصد دارید فرایند بیمه شما را انجام دهد تحویل دهید که این مدارک و اطلاعات شامل موارد زیر می باشد: در صورت وجود شماره کیملیک، شماره…